Grupa Hasco

Fundacja Hasco-Lek

Fundacja HASCO-LEK powstała w 2006 roku z inicjatywy pracowników Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Misją Fundacji jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju oraz stwarzania nowych możliwości osobom potrzebującym, poprzez niesienie wsparcia finansowego i rzeczowego. Realizuje także ideę społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego. Fundacja dąży, aby pomoc udzielana podopiecznym umożliwiała im wszechstronny rozwój oraz sprawiała, by ich życie stało się zdrowsze, pełniejsze oraz szczęśliwsze. Fundacja nawiązuje również współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, pozyskuje środki na prowadzoną działalność.

Fundacja logo kolor 2019 poziom www

Nie każdy młody człowiek otrzymuje szansę na zdrowe, pełne i szczęśliwe życie. Dlatego od lat wspieramy niepełnosprawne dzieci, często porzucone przez rodziców, które korzystają z pomocy placówek w małych miejscowościach. Przygotowujemy paczki okolicznościowe, finansujemy letni wypoczynek, wyjazdy edukacyjne i organizujemy wolontariat.

Włączamy się w inicjatywy na rzecz integracji. Od 2013 roku współpracujemy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA. Wspólne działania rozpoczęły się od warsztatów dla dzieci niesłyszących i niewidomych „Bajka bez Barier. Warsztaty Wyobraźni”. Pomogliśmy w budowie ścieżki z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Zaangażowaliśmy się ponadto w działania umożliwiające poznawanie współczesnego kina widzom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Dwukrotnie wspieraliśmy pokaz mody z udziałem osób  z niepełnosprawnościami „It’s my time”.

Promując nowe odkrycia i ambitnych naukowców, nasza Fundacja przeprowadziła siedem edycji konkursów, nagradzając autorów najlepszych prac naukowych z zakresu: farmacji, biotechnologii,
medycyny, chemii, dziedzin pokrewnych.

Konkursom przyświeca idea promowania innowacji, znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych. Na ten cel przekazaliśmy 145 500 zł.

Organizujemy również autorskie warsztaty farmaceutyczne na rzecz społeczności lokalnych oraz okolicznych szkół. Dzięki nim dzieci i młodzież mogą poznać tajniki pracy farmaceuty oraz rozwinąć swoje zainteresowania naukami biologicznymi.

Angażujemy się w liczne projekty edukacyjne. W ramach „Khan Academy po polsku” dofinansowaliśmy tworzenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych z biologii oraz medycyny i ochrony zdrowia.

Od lat wspieramy zarówno finansowo, jak i rzeczowo instytucje oraz organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia.

Fundacja:

Od 2019 roku Fundacja wspiera sportowców z niepełnosprawnościami.

Wcześniej realizowany był program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych. W trakcie jego trwania pomogliśmy 85 podopiecznym z wadami słuchu, dając im tym samym szansę na naukę i samodzielne życie. Przeznaczyliśmy na ten cel: 287 817,47 zł. Oprócz aparatów słuchowych wyposażyliśmy także poradnie dla dzieci niesłyszących, działające pod egidą Polskiego Związku Głuchych. Również placówki otrzymały testy psychologiczne potrzebne do diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

Dotychczas udzieliliśmy pomocy łącznie na kwotę 2 369 047,95 zł i pomogliśmy już 416 razy.

 

The page you are visiting makes use of cookies. Settings for these files can be changed in the options of browser used to browse the Internet.
If you want to learn more about cookies files read the Privacy Policy.
If cookie settings are not changed, while browsing the site information will be automatically stored in the memory of your device.