Polityka prywatności do 25.05.2018

Polityka prywatności strony internetowej hasco-lek.pl

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.hasco-lek.pl (dalej zwaną Platformą) przez PPF HASCO-LEK S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 242e, 51-131 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020657, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 329.944.036,00 zł wpłacony w całości  (zwaną dalej „Hasco-Lek” lub Spółką), która jest Administratorem Danych Osobowych.

1.2.   Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

1.3.   Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Dane zbierane są wyłącznie dla oznaczonych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Jednocześnie dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.   Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do danych otrzymują stosowane upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji.

 

2. Cel i zakres zbierania danych

Celem zbierania danych osobowych przez Spółkę jest:

2.1.   przetwarzanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, czyli:

2.1.1.     kontakt,

2.1.2.     otrzymywanie informacji dotyczących produktu,

2.1.3.     zgłoszenie działania niepożądanego,

2.1.4.     proces rekrutacyjny,

zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą.

2.2.   marketing bezpośredni produktów lub usług.

2.3.   realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

 

3. Polityka Cookies

Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach), „web beacons” i logach. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Platformy i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się  z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

  1. Cookies stałe - podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane.
  2. Cookies sesyjne - (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z  Platformą serwisy, np. Google Analytics.

Obok plików cookies Platforma może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, informacje dotyczące Państwa dostawcy Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Platformę.

Niektóre podstrony w ramach Platformy oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (z ang. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności zamieszczanych na Platformie reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Platformy. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora Danych, a zwłaszcza prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Tego typu wnioski mogą być składane na adres hasco@hasco-lek.pl.

 

4. Udostępnienie informacji

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub innym podmiotom jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

 

5. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

 

6. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,
a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: hasco@hasco-lek.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych:
PPF HASCO-LEK S.A., ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław.

 

7. Inne strony internetowe

W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

8. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: hasco@hasco-lek.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: PPF HASCO-LEK S.A., ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław.

 

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

Zaktualizowaliśmy politykę prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie min. w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej informacji o danych osobowych zbieranych na tej stronie znajdziesz w Polityce prywatności.