Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia wymagane ustawą

2020-09-16 Informacja o wezwaniu akcjonariuszy do składania
dokumentów akcji w Spółce

W oparciu o art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 września 2020 roku po raz pierwszy wezwał akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. W związku z wprowadzonym wskazaną wyżej ustawą procesem dematerializacji akcji, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższym, złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Natomiast Zarząd Spółki zaleca składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem ww. terminu. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242e, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ogłoszenia wymagane statutem

brak ogłoszeń

Ogłoszenia
dla akcjonariuszy

Ogłoszenia wymagane ustawą

2020-09-16 Informacja o wezwaniu akcjonariuszy do składania
dokumentów akcji w Spółce

W oparciu o art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 września 2020 roku po raz pierwszy wezwał akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem. W związku z wprowadzonym wskazaną wyżej ustawą procesem dematerializacji akcji, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższym, złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Natomiast Zarząd Spółki zaleca składanie dokumentów akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem ww. terminu. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242e, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Ogłoszenia wymagane statutem

brak ogłoszeń