Klauzule informacyjne

Klauzule
informacyjne

Klauzula informacyjna – informacja o leku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 242e.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: iod@hasco-lek.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane na adres e-mailowy lub za pośrednictwem infolini informacji o leku. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), RODO – zgoda osoby której dane dotycza. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie wymiany korespondencji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od daty wpływu zapytania.

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Prawa wskazane w pkt. 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt. 1, lub adres e-mail IOD podany w pkt. 2. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, ktorej dane dotyczą.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest wojewódzki urząd pracy, do którego został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej urzędu, do którego został złożony wniosek lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWEINSPEKTORA OCHRONY DANYCH Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy inspektora podany na stronie internetowej urzędu lub pisemnie na adres siedziby administratora.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH Imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanego do wojewódzkiego urzędu pracy wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym).
OKRESPRZECHOWYWANIADANYCH Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia rozliczenia się przez pracodawcę z otrzymanych środków Funduszu lub do dnia zakończenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 
PRAWO WNIESIENIASKARGI DO ORGANUNADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.
INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIADANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń i jego realizacji.