Compliance

System Zarządzania Zgodnością zapewnia prawidłowe funkcjonowanie compliance’owej organizacji poprzez m.in. zapewnienie zgodności
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi w biznesie oraz regulacjami wewnętrznymi.

Budowa świadomości i edukacja w zakresie działań zapewniających zgodność z przepisami prawa na poziomie międzynarodowym, lokalnym i wewnętrznym wpisuje się w naszą codzienną działalność. 

Compliance

System Zarządzania Zgodnością zapewnia prawidłowe funkcjonowanie compliance’owej organizacji poprzez m.in. zapewnienie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi w biznesie oraz regulacjami wewnętrznymi.

Budowa świadomości i edukacja w zakresie działań zapewniających zgodność z przepisami prawa na poziomie międzynarodowym, lokalnym i wewnętrznym wpisuje się w naszą codzienną działalność.

Rola i funkcje Compliance

Rola i funkcje
Compliance

Tam gdzie jest zgodność, rozwój nigdy się nie kończy!

Kształtujemy ład i kulturę korporacyjną, tworząc na bieżąco nowe i coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Analiza procesów pod względem optymalizacji, określania ryzyka i skutków ich materializacji jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy. Działania Compliance budują kulturę zgodności, pozytywny wizerunek naszej organizacji, a także wpływają na zaufanie ze strony Kontrahentów i Klientów. W prowadzeniu działalności dbamy o przestrzeganie zgodności, transparentność działań i minimalizację ryzyk.

ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ

Ciąg działań w organizacji mających
na celu zapewnienie zgodności
(procesy bieżące i działania przyszłe)

„HARD LAW”

Zgodność z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego
(prawo krajowe i UE)

„SOFT LAW”

Zgodność obowiązującymi
regulacjami, standardami i zasadami wewnętrznymi.

OCHRONA

Zapewnienie szeroko rozumianej
ochrony w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa.

WSPARCIE

Działania zapewniające wsparcie
Pracowników w codziennym
postępowaniu.

SZKOLENIA COMPLIANCE

Organizacja szkoleń jako stały
i nieodzowny element budowania
kultury Compliance w organizacji.

KONTROLA

Celem działań kontrolnych jest
monitorowanie prawidłowości
realizowanych procesów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Analizowanie poziomu ryzyka oraz
wskazywanie dla nich mitygantów
(katalog ryzyka)

AUDYT

Audyty prowadzone są w celu weryfikacji
funkcjonowania przedsiębiorstwa,
możliwości optymalizacji i jego rozwoju.

System zarządzania zgodnością

System zarządzania
zgodnością

"Potrzeba 20 lat, by zbudować swoją reputację, i zaledwie 5 minut, by ją zniszczyć.
Jeśli będziesz o tym pamiętał, zaczniesz inaczej podejmować decyzje."

Warren Buffet

System Zarządzania Zgodnością (z ang. CMS – Compliance Management System) stanowi zbiór czynności i działań, które wpływają na funkcjonowanie organizacji w sposób zgodny z wymogami, pozwalając przy tym ograniczać ryzyka i  wyznaczać ramy działań przygotowawczych dla prowadzenia przedsiębiorstwa z zachowaniem pełnej zgodności. Budowanie i rozwój compliance’owej organizacji stanowi jedną z cech charakterystycznych dla współczesnego modelu zarządzania.

Compliance to zapewnienie zgodności w zakresie:

ikony60x60_22

REGULACJI
WEWNĘTRZNYCH

ikony60x60_13

PRZEPISÓW PRAWA
POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO

ikony60x60_19

ETYKI
I STANDARDÓW

Polityka Ładu Korporacyjnego

Polityka ładu
korporacyjnego

W celu zachowania transparentności i umocnienia zaufania naszych Interesariuszy ustanowiliśmy zasady Ładu Korporacyjnego, stanowiące swego rodzaju narzędzie do efektywnego i przedsiębiorczego zarządzania, w tym określania zasad stosowanych w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo Zarządu, Akcjonariuszy, Klientów i Interesariuszy stosujemy mechanizmy oraz realizujemy procesy zgodne z Polityką Ładu Korporacyjnego. Takie czynności mają bezpośredni wpływ na odpowiedzialność i wzajemny szacunek oraz pomagają zapobiegać naruszeniom powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dobre praktyki biznesowe

Dobre praktyki
biznesowe

Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych stanowi zbiór zasad postępowania stosowanych w relacjach biznesowych z Partnerami, Kontrahentami, Dostawcami – Interesariuszami oraz wskazuje jednocześnie najważniejsze wartości naszej organizacji, z którymi identyfikujemy się prowadząc codzienną działalność.

"Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze"

Billie Jean King

ZASADY
FAIR PLAY

SZACUNEK
I TRANSPARENTNOŚĆ

OTWARTA
POLITYKA

OCHRONA
PRAW CZŁOWIEKA

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI

ZASADY
FAIR PLAY

OCHRONA
PRAW CZŁOWIEKA

SZACUNEK I TRANSPARENTNOŚĆ

Etyka w biznesie

Kodeks Etyki określa standardy etycznych zachowań zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Staramy się, aby wartości, którymi się kierujemy były najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy jako Pracownicy naszej organizacji.

Różnorodność stanowi dla nas wartość dodatnią, dlatego jako istotna cecha występuje na wielu płaszczyznach, co sprzyja kreatywności i innowacyjności oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na funkcji integracyjnej.

Wszyscy Pracownicy naszej organizacji są traktowani z szacunkiem i uprzejmością, przy równoczesnym poszanowaniu praw innych Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej.

Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników naszej organizacji.

Antykorupcja

Jeśli jedna osoba nie gra FAIR – wszyscy przegrywamy!

Określenie zasad z zakresu antykorupcji ma duże znaczenie dla poprawnego działania Systemu Zarządzania Zgodnością w organizacji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi wartościami etycznymi stanowi odzwierciedlenie nie tylko stosowanych praktyk antykorupcyjnych i budowania świadomości zagrożeń korupcyjnych, ale także wpływa na procesy biznesowe przedsiębiorstwa, umacniając jednocześnie wizerunek i pozytywny odbiór przez partnerów biznesowych. Przyjęcie i stosowanie Polityki Antykorupcyjnej jest gwarancją funkcjonowania transparentnego modelu prowadzenia działalności, w tym i budowania świadomości wewnątrz organizacji jak i wśród Kontrahentów.

ŁAPOWNICTWO
MENADŻERSKIE

SPRZEDAJNOŚĆ

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI WŚRÓD RELACJI PRACOWNICZYCH

WYKORZYSTYWANIE
ŚRODKÓW FIRMY DO CELÓW PRYWATNYCH

UCHYLANIE SIĘ PRZED
PRZEPISAMI
PRAWA

PRZEKUPSTWO

ŁAPOWNICTWO
MENADŻERSKIE

SPRZEDAJNOŚĆ

NIEDOZWOLONE PRAKTYKI WŚRÓD RELACJI PRACOWNICZYCH

UCHYLANIE SIĘ PRZED
PRZEPISAMI
PRAWA

PRZEKUPSTWO

WYKORZYSTYWANIE
ŚRODKÓW FIRMY DO
CELÓW PRYWATNYCH

Skontaktuj się z nami

PPF HASCO-LEK S.A. – Compliance 

ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław

tel.: (+48) 71 352 95 22
e-mail: compliance@hasco-lek.pl