Zgłaszanie naruszeń prawa

W PPF HASCO-LEK S.A. Compliance oznacza zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi kodeksami branżowymi oraz zasadami etycznymi.

 – Staramy się, aby wartości, którymi się kierujemy były najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy jako Pracownicy HASCO-LEK. 
Wspólnie kształtujemy etyczne wzorce postępowania –

Tym samym pozostając w zgodzie z przepisami prawa, w tym Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: „Dyrektywa UE”), udostępniliśmy możliwość zgłaszania naruszeń prawa z wykorzystaniem Arkusza Zgłoszenia. Rozwiązanie to jest elementem nadzoru nad przestrzeganiem norm prawa oraz odpowiedzialnych działań. Stosowanie skonkretyzowanych zasad umożliwia wdrażanie transparentnych procesów, zapewniających możliwość identyfikowania i niezwłocznego reagowania na otrzymane zgłoszenia.

W ramach działań związanych z budowaniem świadomości Compliance w PPF HASCO-LEK S.A. stale pracujemy nad edukacją naszych Pracowników w zakresie etycznych zachowań oraz przestrzegania prawa i regulacji wewnętrznych.

Kultura pracy w naszej organizacji opiera się na wartościach wynikających z naszej tradycji ukształtowanej na przestrzeni lat, co stanowi motywację do dalszego rozwoju  i ma bezpośredni wpływ na kierunek podejmowanych decyzji.

­– Wszyscy pracujemy na wspólny, ZGODNY sukces –

Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć (katalog wskazany w art. 2 Dyrektywy UE):

1) zamówień publicznych;
2) usług, produktów i rynków finansowych;
3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
5) bezpieczeństwa transportu;
6) ochrony środowiska;
7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10) zdrowia publicznego;
11) ochrony konsumentów;
12) ochrony prywatności i danych osobowych;
13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia naruszenia możesz to zrobić:​

LISTOWNIE

PPF HASCO-LEK S.A.
ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław
 z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO COMPLIANCE”

DROGĄ E-MAILOWĄ

Prosimy o przesłanie arkusza
zgłoszenia na e-mail:

sygnalista@hasco-lek.pl

Najważniejsze zasady dotyczące  zgłaszania naruszeń:

1. Osoba zgłaszająca powinna dokonać zgłoszenia w dobrej wierze, niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu naruszenia i powinna posiadać uzasadnione przekonanie, co do prawdziwości  przekazywanych przez nią informacji.
2. Zgłoszenie powinno zawierać wszelkie istotne dane na temat zauważonego naruszenia, w tym ewentualne dowody tj.: dokumenty, zdjęcia, nagrania, e-maile.
3. Dokonanie zgłoszenia może nastąpić w sposób jawny lub anonimowy. Decyzja o sposobie przekazania informacji należy każdorazowo do Osoby zgłaszającej.
4. Informacje zwrotne przekazywane są tylko w przypadku zgłoszenia dokonanego w sposób jawny, ze wskazaniem danych kontaktowych do Osoby zgłaszającej.
5. Terminy dotyczące otrzymania potwierdzeń oraz informacji zwrotnych, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej, wskazane zostały w art. 9 ust. 1 pkt f) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
6. Wszelkie działania następcze podejmowane przez komórkę Compliance w HL odbywają się z zachowaniem należytej staranności, anonimowości, poufności oraz bezstronności.
7. Przed dokonaniem zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, preferuje się wykorzystanie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych HL.
8. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Osoby zgłaszającej, zgodnie z RODO oraz Polityką Prywatności Grupy HASCO.